Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Airbot sp. z o.o.;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.airbot.io , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, prowadzony jest przez Airbot sp. z o.o..

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji

b) Odpowiednia rozdzielczość ekranu.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Airbot sp. z o.o. oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Airbot sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Airbot sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Airbot sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Airbot sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Airbot sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, tzn. zobowiązuje się do niekopiowania treści takich jak opisy, filmy i zdjęcia dotyczące produktów i Sklepu.

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklepu, dokonać wyboru, np. modelu, kolorystyki, wariantu, itp, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Airbot sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i czas realizacji zamówienia
5.1. Dostawa Towarów z polskojęzycznej wersji Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Wysyłka zamówionych Towarów jest realizowana) w ciągu 24 godzin od daty poprawnego zaksięgowania płatności za Towar (chyba że w opisie produktu zawarta została inna informacja). Wysyłka Towaru odbywa się w dni robocze (poniedziałek-piątek w godzinach 10-18).

5.3. Koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Opcje wysyłki: 

Przesyłka kurierska - Czas doręczenia: jeśli zamówienie wpłynęło przed godziną 12, jest wysyłane w ten sam dzień roboczy i w 95% przypadków doręczone w ciągu 24 godzin w najbliższy dzień roboczy (poniedziałek-piątek).

5.5. Sklep Airbot sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Towaru wynikające z przyczyn firm realizujących dostawę.

5.6. Umowa sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.


VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny są wiążące od chwili zawarcia Umowy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) płatnością w systemie Przelewy24 (regulamin)

b) płatnością w systemie PayPal


VII. Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dania zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) oraz odesłać zwracany/wymieniany Towar w stanie nienaruszonym na własny koszt.

7.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub powiadomić Sklep mailowo.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

7.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca koszt Towaru. Zwrot nie obejmuje kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru.

7.7. Sklep dokonuje zwrotu nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru oraz uprzedniej informacji pisemnej o zwrocie.

7.8. Zwrot płatności zostaje dokonany:

a) na konto bankowe Klienta, jeśli zostanie ono podane w piśmie odstąpienia od umowy zakupu. Zwrot całej kwoty Towaru dociera do Klienta w terminie związanym z transferami międzybankowymi (1-2 dni robocze).

b) na numer transakcji udostępniony zrealizowanej przez system płatniczy Przelewy24, z którego korzystał Klient.

W przypadku tej opcji, Sklep odsyła Klientowi całą kwotę Towaru (bez kosztów przesyłki), jednak do Klienta trafia kwota pomniejszona o prowizję (ok. 1.9% kwoty) wynikającą z płatności poprzez systemy Przelewy24.

Zwrot dociera do Klienta w ciągu 7 dni roboczych (najczęściej 3-4 dni).

7.9. Sklep Airbot sp. z o.o. nie odpowiada za praktyki pobierania prowizji przez systemy płatności Płatności Przelewy24 i PayPal, oraz opóźnienia w realizacji przelewu.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Airbot sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres shop@airbot.io. Airbot sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Airbot sp. z o.o. jest producentem następujących towarów:

a) RR Slim - rama oraz elementy do ramy posiadające w nazwie : "RR Slim" lub "ROTORACER".

8.4. Airbot sp. z o.o. nie jest producentem pozostałych Towarów. obecnych w Sklepie. Oznacza to, że odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres podany na właściwej dla Producenta strony internetowej ponosi Producent. Jeśli warunki gwarancyjne przewidują taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie Producenta.

8.5. Airbot sp. z o.o. przyjmuje jedynie reklamacje Towaru wynikłe z zaniedbania ze strony własnej, np. Towar niekompletny, niedziałający od samego początku, niewynikające z winy Klienta.

8.6. W przypadkach wynikających z winy Klienta takich jak:

a) niewłaściwe użytkowanie Towaru, np. w warunkach opadów atmosferycznych (np. deszcz, śnieg)

b) nieprawidłowe przygotowanie Towaru do użytkowania, np. nieumiejętne lutowanie, podłączanie powodujące spalenie przewodów czy przechowywanie Towaru

c) uszkodzeń wynikających ze strony Klienta, np. w przypadku upadku na ziemię

d) innych świadomych lub nieświadomych działań (wynikających z niewiedzy z zakresu modelarstwa) prowadzących do zniszczenia sprzętu

Sklep nie uwzględnia reklamacji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Airbot sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów we współpracy z dostawcą platformy sklepowej WordPress.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Airbot sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: shop@airbot.io lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Airbot sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Ochrona Danych Osobowych
10.1. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu wysyłkowej sprzedaży towarów są wykorzystywane przez sklep internetowy zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

10.2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Airbot sp. z o.o. I służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz przekazywania im informacji dotyczących oferty. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane są firmie Airbot sp. z o.o. oraz firmom realizującym dostawę przesyłki w celu szybkiego i sprawnego doręczenia Towaru.

10.3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


XI. Postanowienia końcowe
11.1. Airbot sp. z o.o. nie gwarantuje, że korzystanie z serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.
11.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo do zmiany oferty lub rezygnacji z niej w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

11.3. Airbot sp. z o.o. oraz pracownicy firmy, firmy stowarzyszone, podwykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zamiennych lub innych podobnych uszkodzeń, czy w oparciu o umowę, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikającego z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów nabywanych przy użyciu usługi lub w jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, włącznie z, ale nie ograniczając się do, jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub treści (lub produktu) pisał, przekazywane, lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia.</p>
11.4. Z uwagi że niektóre normy prawne nie zezwalają na wyłączenia lub ograniczonei odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, w sytuacjach powyższych odpowiedzialność Airbot sp. z o.o. będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
11.5. Użytkownik ma świadomość, że w przypadku wszelkich roszczeń, w tym kosztów obsługi prawnej, dowolnej innej firmy, spowodowanych lub wynikających z naruszenia Regulaminu korzystania ze Sklepu lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa lub praw podmiotów trzecich, zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania firmie Airbot sp. z o.o., jej pracownikom i członkom ich rodzin oraz partnerom, podwykonawcom, usługodawcom i licencjodawcom Sklepu.
11.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Airbot sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Airbot sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Airbot sp. z o.o.

11.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszystkie informacje dostępne na stronie (zdjęcia i opisy produktów oraz filmy) są własnością Airbot sp. z o.o. i zabrania się ich kopiowania oraz powielania bez zgody i wiedzy Airbot sp. z o.o..

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów